اخبار و اعلانات

انتشار نشریه روابط عمومی دانشگاه به شکل الکترونیک

 نشریه داخلی دانشگاه با عنوان لباب به شکل الکترونیکی منتشر می شود که اولین شماره آن (بهار 1393) در وبگاه نشریه قرار گرفته است.

مطالعه بیشتر