اعضای هیات تحریریه

موسس

دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

- -

lobabikiu.ac.ir

مدیر مسئول

حمید ساوه

علوم ارتباطات کارشناسی ارشد، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

hamed7127gmail.com
33901591