راهنمای نویسندگان

دانشجویان، اعضای هیئت علمی و کارمندان دانشگاه می توانند مطالب و مقالات  خود را در زمینه های مختلف فرهنگی، اجتماعی ،علمی ، ادبی و .. برای انتشار در نشریه ارسال نمایند.

راهنمای نویسندگان

رهنمای ورود به سامانه

راهنمای ثبت نام در سامانه