درباره نشریه

نشریه لباب به عنوان یک نشریه داخل سازمانی با صاحب امتیازی دانشگاه بین المللی امام خمینی  دارای سابقه قریب به 15 سال است که در دانشگاه منتشر شده است که البته این انتشار در ابتدا شکل منظمی نداشته و در برهه هایی نیز منتشر نشده است محتوای این نشریه شامل مطالب مختلف و متنوعی در زمینه های خبری ، فرهنگی، علمی و اجتماعی و بیشتر حول موضوعات و رویدادهای درون دانشگاهی می باشد نشریه لباب از ابتدای سال 93 در شکل جدید و در قالب نشریه الکترونیک منتشر می شود. که نیازمند همکاری و پیشنهادات و انتقادات ارزنده  شما خوانندگان و مخاطبان گرامی است .