شماره جاری: دوره 1، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 1-15 

یادداشت

1. سخن نخست

صفحه 1-1

سخن نخست


معرفی بخش های مختلف دانشگاه

4. معرفی اداره تغذیه

صفحه 4-4

معرفی اداره تغذیه


حوزه بین الملل

5. اهم اخبار حوزه بین الملل

صفحه 5-5

اهم اخبار حوزه بین الملل


مرکز آموزش زبان فارسی

6. اهم اخبار دانشجویان غیر ایرانی

صفحه 6-6

اهم اخبار دانشجویان غیر ایرانی


فرهنگی

14. دلنوشته

صفحه 13-13

دلنوشته


اهدائی روابط عمومی دانشگاه به مناسبت سال نو

16. تقویم سال 1394

صفحه 16-16

تقویم سال 1394