دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 1-15 

یادداشت

1. سخن نخست

صفحه 1-1

سخن نخست


معرفی بخش های مختلف دانشگاه

4. آشنایی با مرکز توسعه کارآفرینی دانشگاه

صفحه 4-4

آشنایی با مرکز توسعه کارآفرینی دانشگاه


حوزه بین الملل

5. اخبار حوزه بین الملل

صفحه 5-5

اخبار حوزه بین الملل


مرکز آموزش زبان فارسی

6. اخبار مرکز آموزش زبان فارسی

صفحه 6-6

اخبار مرکز آموزش زبان فارسی


فرهنگی

12. گنجینه

صفحه 10-10

گنجینه


ادبی

13. دل نوشته

صفحه 11-11

دل نوشته


شماره‌های پیشین نشریه